FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Nauki biblijne - Tysiąclecie

bartek212701 - 2013-08-26, 12:09
Temat postu: Tysiąclecie
Poruszam ten temat, bo jeszcze na forum go nie widziałem, a moim zdaniem jest to bardzo ważna nauka,która występuje w każdej religii czy odłamie chrześcijaństwa, tylko,że jest różnie odbierana.Od Kościoła katolickiego, po Protestantów różnej maści,Ewangelików,Baptystów,Badaczy Pisma Świętego,Świadków Jehowy, wszyscy wierzą w Millenium[Tysiąclecie] ale w różnej postaci.
Spróbuję w tym temacie nakreślić doktrynę Tysiąclecia na podstawie Biblii, prosząc Was przy tym o kulturalną i konstruktywną dyskusję :) i żebyście nie zrażali się tym,że będzie to naprawdę dłuuuugi temat i go przeczytali, bo tak naprawdę dużo to jest wersetów, a mojej pisaniny jest z 10% całości postu.

Biblia w dwóch miejscach używa słowa 'Tysiąclecie'
2 Piotr. 3 napisał/a:

7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
8. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

(BW)

Obj. 20 napisał/a:

1. I widziałem anioła zstępującego nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.
2. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
3. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
(BW)


Skoro mamy w Biblii takie określenia 'Tysiąc lat' 'Tysiąclecie' to pewni możemy być,że Biblia o czymś takim naucza.Czytając świadectwa pierwszych Chrześcijan takich,jak Papiasz to możemy tam przeczytać o ich wierze na temat Tysiąclecia.
Ale powróćmy do tego co Biblia mówi o 'Tysiącleciu'

Na początek zobaczmy ważną kwestię przy temacie 'Tysiąclecia' mianowicie 'zmartwychwstanie'
Jan. 5 napisał/a:

28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
(BW)

Widzimy,że zmartwychwstanie dotyczy dwóch grup ludzi
-Tych co dobrze czynili-Ci powstają do życia
-Tych co źle czynili-Ci powstają na sąd
Dz.Ap. 24 napisał/a:

14. To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków,
15. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
(BW)

Znowu są dwie grupy.Tak,jak w Ewangelii Jana, ale oddane innymi słowami:
-Sprawiedliwi
-Niesprawiedliwi

Przejdźmy do Tysiąclecia i pierwszego pytania-Kto znajdzie się w Tysiącleciu i kiedy?
Obj. 20 napisał/a:

4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
(BW)

Sędziowie,Królowie,Kapłani, ale trzeba trzeba to wyjaśnić
1 Kor. napisał/a:

1. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi?
2. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze?
3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?
(BW)

Święci w Koryncie mają sądzić świat-są nazywani Sędziami-Święci Nowego testamentu.
Obj. 1 napisał/a:

5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,
6. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.
(BW)


Mowa o Kapłanach-Święci Nowego Testamentu to Ci,którzy będą królować i będą kapłanami.
Hebr. 11 napisał/a:

35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
(BW)

Święci Starego Testamentu, o tym mówi właściwie cały 11 rozdział, Oni też znajdą się w Tysiącleciu.

Co natomiast z ludźmi, którzy w czasach ST nie znali Jezusa, albo w czasach NT nie mieli sposobności Jego poznania ?
Tutaj głosy są podzielone: Jedne religie wierzą,że zmartwychwstają Oni na początku Tysiąclecia, a inne,że na końcu
-Ja jestem jednak zdania,że mówią niektóre fragmenty o tym kiedy to nastanie i przekonuje mnie Biblia za wstaniem ich na poczatku:
Jana 5 napisał/a:

28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
(BW)

Zwróćmy uwagę,że jest tu napisane 'godzina' i ona odnosi się do obu grup ludzi,czyli z tego wynikałoby,że obie grupy wstają w tym samym czasie.
Dan. 12 napisał/a:

1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
(BW)

Obie grupy wstają podczas 'Wielkiego Ucisku' a wiemy przecież,że czas 'Wielkiego Ucisku' jest NA POCZĄTKU Tysiąclecia.

Obj. 18 napisał/a:

15. I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
16. A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,
17. Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;
18. I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.
(BW)

Gniew narodów i gniew Boga to 'Wielki Ucisk' i to w tym czasie ma nastąpić sąd czyli obie grupy ludzi zmartwychwstają NA POCZĄTKU Tysiąclecia.
Mat. 25 napisał/a:

31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
33. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy
.
34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.
(BW)

Czas sądzenia wszystkich narodów-w czasie gdy przychodzi Jezus,czyli NA POCZĄTKU Tysiąclecia.

Z tych wszystkich wersetów wynika,że zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych następuje na początku i to właśnie Oni znajdą się w Tysiącleciu.Kolejne pytanie: Co będzie się działo podczas Tysiąclecia ?
Powrót do Ew. Jana
Jan. 5 napisał/a:

28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
(BW)

Jedno zmartwychwstają do życia,drudzy na sąd

Niektórzy twierdzą,że Ci drudzy tak, jak i Ci pierwsi mają jakby 'anulowane' grzechy i od tej pory dopiero zapisują sobie coś 'na karcie' i za tamte grzechy nie odpowiadają-Jest to piękna wizja, ale chyba nie jest tak do końca.
Biblia patrzy na takich 'niesprawiedliwych' z dwóch punktów widzenia-z pozytywnego i negatywnego:
-Pozytywne fragmenty o sądzie:
Dz.Ap. 3 napisał/a:

19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,
20. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa,
21. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
(BW)

Czas przyjścia Jezusa to czas odnowienia wszechrzeczy-W Biblii Króla Jakuba jest to oddane jako 'Restitution' stąd nazwa 'Restytucja'
Ps. 96 napisał/a:

10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne
13. Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.
(BW)

Sąd ukazany w tym Psalmie to radosne wydarzenie.
Ps. 98 napisał/a:

1. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.
2. Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.
3. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.
4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się, cieszcie się i grajcie!
5. Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!
6. Na trąbach i głośnych rogach, Grajcie przed Królem, Panem!
7. Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy!
8. Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem
9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

(BW)

Znów taka sama sytuacja, sama radość i wesele w czasie sądu
Izaj. 2 napisał/a:

2. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.
3. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu.
4. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
(BW)

Czas sądu,ale czas radości,którego należy oczekiwać z utęsknieniem, ale jest to jedna strona medalu ta Pozytywna, ale jest też ta BARDZO NEGATYWNAktóra czesto jest przemilczana.
Mat. 12 napisał/a:

36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.
(BW)

Jeżeli jest tak,że ludzie zdadzą sprawę z tego co czynili na ziemi przed śmiercią to nie możemy wierzyć w to,że kiedy zmartwychwstaną będą mieć czyste konta i rozpoczynają nowe rozdanie i dopiero teraz będą ich grzechy 'zapisywane'
Dz.Ap. 24 napisał/a:

25. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać.
(BW)

Dlaczego Feliks zaniepokoił się wizją sądu w Tysiącleciu ? Bo wiedział,że będzie sądzony z tego co czynił na ziemi. Apostoł Paweł głosił mu sąd, który nie dopuszcza amnestii grzechów z ziemi i dlatego ten się przestraszył. Ten sąd wcale nie musi być przyjemną rzeczą dla ludzi
2 Piotr. 2 napisał/a:

9. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania
(BW)

Jak widzimy-celem ukarania będą Ci ludzie zachowani na sąd.
Rzym. 2 napisał/a:

4. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?
5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
6. Który odda każdemu według uczynków jego:
7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;
8. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.
9. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka,

16. Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.
(BW)


Dobrze czyniący będą na sądzie się weselić, ale Ci,którzy hołdują nieprawdzie nie będą się weselić podczas sądu.Z tego wynika,że Biblia przedstawia nam sąd dwojako.Wierzący nie muszą się martwić, zmartwychwstają do życia, ale niewierzący[a ich są dwie grupy] , którzy nie poznali Jezusa i nie mieli sposobności Jego poznania to myślę,że ten dzień sądu nie będzie zł,będzie nawet wspaniały, bo Ci ludzie widząc Jezusa dopiero zrozumieją i dostaną szansę, ale Ci,którzy Jezusa nie chcieli poznać lub Go odrzucili i czynili źle,mordowali,plądrowali nie będą się radować podczas sądu.

Ostatnie,najtrudniejsze pytanie: Czy wszyscy będą mieli szansę na odrodzenie w Tysiącleciu ?

Na pewno nie będą tej sposobności mieć wszyscy:
Hebr. 10 napisał/a:

26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
27. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników,
(BW)

Świadome grzeszenie i czynienie zła[tak jak przed poznaniem Jezusa] po poznaniu Jezusa jest ukazane w ciemnych barwach przez Ap.Pawła.Tacy ludzie nie otrzymają szansy na odrodzenie się w Tysiącleciu. Zostaną wzbudzeni z martwych, ale tylko po to, by usłyszeć wyrok,by zostać osądzonym.
A co z tymi,którzy Ewangelię słyszeli,ale ją odrzucili ?
Dz.Ap. 17 napisał/a:

30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
(BW)


Puszczanie płazem czasów niewiedzy to okres Starego Testamentu, stąd cytat odnosnie Sodomy,który już wcześniej na potwierdzenie Jej zmartwychwstania cytowałem [Księga Ezechiela 16 rozdział, gdzie Bóg mówi,że przebaczy Jej grzechy i,że przywróci Ją do pierwotnego stanu]
Niestety za czasów Nowego Testamentu i naszych czasów sprawa ma się gorzej, bo Bóg już tak nie puszcza płazem 'niewiedzy' wynika to z przyjścia Jezusa, który o Kafarnaum powiedział,że będzie mu ciężej podczas dnia sądu niż Sodomie.
Od czasów Jezusa- ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUDZI JEST WIĘKSZA
Jan. 3 napisał/a:

19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
(BW)

Niektórzy wiedzą kim jest Jezus, ale nie chcą zmienić swojego życia i wolą tkwić w obecnym grzesznym życiu, Ci ludzie będą osądzeni.


Na sam koniec:
Dlaczego ta nauka jest ważna dla Chrześcijan ?
Bo ukazuje nam jaki jest Bóg,ukazuje nam Jego sprawiedliwość i to,że każdy otrzyma z nas prawo do sprawiedliwego sądu, z każdego słowa zdamy sprawę i poniesiemy tego konsekwencje.

ametyst - 2013-08-26, 14:25

W tysiącleciu zmartwychwstaną tylko królowie i kapłani. Inni ludzie muszą poczekać tysiąc lat na zmartwychwstanie aż szatan będzie wrzucony do jeziora ognia, wtedy nastąpi drugie zmartwychwstanie ludzi do życia wiecznego.
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Ten lud to 200 milionów osób i to oni zapoczątkują napełnianie ziemi przez tysiąc lat. Nad nimi będzie nieśmiertelny rząd przez tysiąc lat. Po tysiącleciu gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie rząd będzie przemieniony i zabrany do nieba.
Obj. 20:5-7
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
(BW)

Biblia jasno nam mówi o zmartwychwstaniu dopiero po wrzuceniu szatana do jeziora ognia.
Obj. 20:10-15
10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
11. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
(BW)

Nauki o powszechnym zmartwychwstaniu na początku tysiąclecia są fałszywe i nie pochodzą z Biblii.

bartek212701 - 2013-08-26, 14:41

ametyst napisał/a:
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Tyle,że Wielki Ucisk jest na poczatku Tysiąclecia,jak mi wiadomo.
ametyst napisał/a:
Nauki o powszechnym zmartwychwstaniu na początku tysiąclecia są fałszywe i nie pochodzą z Biblii.
To z czego pochodzą wersy,które podałem, na potwierdzenie tj 'niebiblijnej nauki' ?

Przerażenie mnie napełnia, gdy piszesz o 'dwóch świadkach z apokalipsy' to jest dopiero niebiblijna nauka[nie sama nauka o tych świadkach,ale Twoja nadinterpretacja tych słów]
Pozdrawiam

P.S. Widać,że nie przeczytałeś mojego postu :-( po co więc się udzielać, prosiłem o konstruktywną rozmowę, o poprawienie mnie, a nie wytykanie,że sieje fałsz bez czytania nawet moich słów...ech.

ametyst - 2013-08-26, 14:52

bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Tyle,że Wielki Ucisk jest na poczatku Tysiąclecia,jak mi wiadomo.
ametyst napisał/a:
Nauki o powszechnym zmartwychwstaniu na początku tysiąclecia są fałszywe i nie pochodzą z Biblii.
To z czego pochodzą wersy,które podałem, na potwierdzenie tj 'niebiblijnej nauki' ?

Przerażenie mnie napełnia, gdy piszesz o 'dwóch świadkach z apokalipsy' to jest dopiero niebiblijna nauka[nie sama nauka o tych świadkach,ale Twoja nadinterpretacja tych słów]
Pozdrawiam

P.S. Widać,że nie przeczytałeś mojego postu :-( po co więc się udzielać, prosiłem o konstruktywną rozmowę, o poprawienie mnie, a nie wytykanie,że sieje fałsz bez czytania nawet moich słów...ech.
Przeczytałem wszystkie twoje zdania i przytoczone wersety które nie dotyczą tysiąclecia. Tak sobie namieszałeś że trudno co będzie pojąć to co dotyczy tysiąclecia. Wielki ucisk nie należy do tysiąclecia bo w wielkim ucisku królowie i kapłani będą zabijani. Czy myślisz że w tysiącleciu będzie ten zły świat i słudzy Boży będą zabijani za prawdę?. Ty głosisz coś innego niż to co nam przekazuje Biblia na temat tysiąclecia i jeszcze masz pretensje że ktoś nie podziela twoich fałszywych pojęć.
Postaraj się by Biblia do ciebie przemówiła a nie tak że ty za nią mówisz.
Nasze pojęcie o tysiącleciu nie może być sprzeczne z Biblią i ze zdrowym rozumem.

bartek212701 - 2013-08-26, 15:00

ametyst napisał/a:
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Ten lud to 200 milionów osób i to oni zapoczątkują napełnianie ziemi przez tysiąc lat. Nad nimi będzie nieśmiertelny rząd przez tysiąc lat. Po tysiącleciu gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie rząd będzie przemieniony i zabrany do nieba.
Obj. 20:5-7
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
(BW)

Oj nie,nie czytasz Księgi Objawienia z Kontekstem i nie zwracasz uwagi na inne księgi,popatrz na list do Hebrajczyków co to 'za pierwsze' 'lepsze' zmartwychwstanie
Hebr. 11 napisał/a:

35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
(BW)

To na co się powołujesz tyczy się Świętych ze Starego Testamentu,przeczyta cały rozdział 11 listu do Hebrajczyków i zastanów się o czym mówi Objawienie 20:5-7
ametyst napisał/a:
Ty głosisz coś innego niż to co nam przekazuje Biblia na temat tysiąclecia i jeszcze masz pretensje że ktoś nie podziela twoich fałszywych pojęć.
Postaraj się by Biblia do ciebie przemówiła a nie tak że ty za nią mówisz.
Nasze pojęcie o tysiącleciu nie może być sprzeczne z Biblią i ze zdrowym rozumem.

problem jednak polega na tym,że Ty chyba uznajesz tylko księgę Objawienia za słuszną, a prawda jest taka,że Ona się uzupełnia z innymi księgami i tak nalezy ją interpretować
-Nie samemu interpretujemy Biblię !
-Biblia interpretuje się sama przez wersety z innych ksiąg,sama siebie objaśnia.
ametyst napisał/a:
Nauki o powszechnym zmartwychwstaniu na początku tysiąclecia są fałszywe i nie pochodzą z Biblii.
Cytat:
'nadchodzi godzina w której wszyscy usłyszą Jego głos' parafraza
:) rzeczywiście fałszywe
ametyst - 2013-08-26, 15:06

bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Ten lud to 200 milionów osób i to oni zapoczątkują napełnianie ziemi przez tysiąc lat. Nad nimi będzie nieśmiertelny rząd przez tysiąc lat. Po tysiącleciu gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie rząd będzie przemieniony i zabrany do nieba.
Obj. 20:5-7
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
(BW)

Oj nie,nie czytasz Księgi Objawienia z Kontekstem i nie zwracasz uwagi na inne księgi,popatrz na list do Hebrajczyków co to 'za pierwsze' 'lepsze' zmartwychwstanie
Hebr. 11 napisał/a:

35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
(BW)

To na co się powołujesz tyczy się Świętych ze Starego Testamentu,przeczyta cały rozdział 11 listu do Hebrajczyków i zastanów się o czym mówi Objawienie 20:5-7
Mieszasz sobie to co pisał Paweł który nie znał Objawienia z tym co Objawienie nam przedstawia. Paweł nie pisał i tysiącleciu bo nic o tym nie wiedział.
Przeczytaj Objawienie z kontekstem gdzie pisze że po wrzuceniu szatana do jeziora ognia nastąpi zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, czyli na końcu tysiąclecia będzie zlikwidowana śmierć przez zmartwychwstanie.
Przeczytaj uważnie poniższe wersety.
Obj. 20:10-15
10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
11. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
(BW)

bartek212701 - 2013-08-26, 15:10

ametyst, Uważam,że Biblia tłumaczy siebie,Apostoł Paweł w niezwykły sposób ukazał nam Tysiącletnie panowanie Chrystusa, ale Ty tego dostrzec nie chcesz,nie wiem czemu. Czyżbyś uważał,że tylko księga Objawienia ma wartość dla Chrześcijan i tylko ją powinniśmy studiować ? Ja uważam, że Jej nigdy nie zrozumiemy bez listu do Hebrajczyków,czy księgi Izajasza,Daniela,a Psalmy to sa cudownym opisem sądu i czasu, w którym następuje zmartwychwstanie,ale czy Ty w to wierzysz ? Nie wiem skąd masz takie pomysły ?
ametyst - 2013-08-26, 15:16

bartek212701 napisał/a:
ametyst, Uważam,że Biblia tłumaczy siebie,Apostoł Paweł w niezwykły sposób ukazał nam Tysiącletnie panowanie Chrystusa, ale Ty tego dostrzec nie chcesz,nie wiem czemu. Czyżbyś uważał,że tylko księga Objawienia ma wartość dla Chrześcijan i tylko ją powinniśmy studiować ? Ja uważam, że Jej nigdy nie zrozumiemy bez listu do Hebrajczyków,czy księgi Izajasza,Daniela,a Psalmy to sa cudownym opisem sądu i czasu, w którym następuje zmartwychwstanie,ale czy Ty w to wierzysz ? Nie wiem skąd masz takie pomysły ?
Księga Objawienia przyszłości ma wielką wartość i nie wszyscy są godni by do niej wejrzeć i zrozumieć. Inne księgi czy listy są w drugiej kolejności i są podporządkowane tej księdze najważniejszej. Paweł nie był godny by wejrzeć w księgę Objawienia.
Obj. 5:1-12
1. I widziałem w prawej dłoni tego, który, siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
2. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?
3. I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
4. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
5. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
6. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
7. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie,
Obj. 22:7
7. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
(BW)


Pomyśl, której księgi proroctwa na temat tysiąclecia mamy strzec?. Co ci mówi Jezus?. Posłuchaj go.

bartek212701 - 2013-08-26, 15:18

ametyst napisał/a:
Pomyśl, której księgi proroctwa na temat tysiąclecia mamy strzec?. Co ci mówi Jezus?. Posłuchaj go.
Słucham dlatego nie wyjaśniam Biblii,jak mi się podoba, tylko wyjasniam ją nią samą.
ametyst - 2013-08-26, 15:21

bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Pomyśl, której księgi proroctwa na temat tysiąclecia mamy strzec?. Co ci mówi Jezus?. Posłuchaj go.
Słucham dlatego nie wyjaśniam Biblii,jak mi się podoba, tylko wyjasniam ją nią samą.
A więc której księgi mamy strzec według Jezusa?. Napisz wyraźnie czy się z nim zgadzasz że księgę Objawienia.
konik polny - 2013-08-26, 15:33

Tu jest niezbity dowód Bartku, do czego może doprowadzić samodzielne poznawanie Biblii i co najgorsze samowolna interpretacja.
Teraz Ametyst wydala z klawiatury swoje myśli, tylko czy może być pewny tego co pisze i jak rozumie. Absolutnie nie ! Dlaczego! Gdyż brak mu pokory. Pokora ujawniła by się wtedy gdyby jak czegoś nie rozumie mógł mieć wsparcie u innych. Tak Ametyst jest sam dla siebie wszystkim. Nie życzę nikomu takiego końca swojej samowoli.
Założyłeś taki temat, to teraz użeraj się z "pomazańcem".

bartek212701 - 2013-08-26, 15:37

konik polny napisał/a:
Założyłeś taki temat, to teraz użeraj się z "pomazańcem".
Temat jest tak niesamowity,że podejmę rozmowę hehe :) wiem w co wierzę i w czym pokładam nadzieje,nie widzę ze strony Ametysta żadnego pdoważenia tego co zapisałem więc nadal się tego trzymać będę :)
Może Ty się do dyskusji włączysz co ? Zdaje się,że też w Tysiąclecie wierzysz

bartek212701 - 2013-08-26, 15:41

ametyst napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Pomyśl, której księgi proroctwa na temat tysiąclecia mamy strzec?. Co ci mówi Jezus?. Posłuchaj go.
Słucham dlatego nie wyjaśniam Biblii,jak mi się podoba, tylko wyjasniam ją nią samą.
A więc której księgi mamy strzec według Jezusa?. Napisz wyraźnie czy się z nim zgadzasz że księgę Objawienia.
Oczywiście,że księgi Objawienia, bo sam Jezus w niej przemawia do Jana na Patmos, ale nie ma tam nigdzie słów "tylko ta księga jest ważna" "Odrzućcie list do hebrajczyków,który burzy wierzenia Ametysta"
Skoro w kanonie są wszystkie te księgi to są równie ważne i ze wszystkich płyną wartościowe nauki i każda z nich po kolei tłumaczy dane proroctwo,doktrynę czy życie Chrześcijan zgodnie z prawem Bożym.
Jeżeli dla Ciebie księga Objawienia jest najważniejsza to niech tak będzie,nie zabraniam Ci w to wierzyć, ale nie dziw się gdy inne księgi przeczą Twoim interpretacjom księgi Objawienia

konik polny - 2013-08-26, 16:00

Wystarczy ustosunkować się do wypowiedzi Ametysta, że Paweł nie wiedział nic o tysiącleciu
Jan drogi Ametyście tylko spisał ten końcowy fragment Biblii, ale czy go do końca rozumiał to już jest sprawa otwarta. Zapewne nawet nie dowiemy się tego. Trzeba pamietać iż Biblia przemawia do nas, ale nie w taki sposób jak wyobraża sobie Ametyst.
Cudowność Biblii polega na tym, iż cała jest natchniona, cała słuzy do pouczania i cała się wzajemnie uzupełnia.
Wartość jej nie tylko w proroctwach, ale i w listach, psalmach w całości. Tu zgadzam się z Bartkiem, że o tysiącleciu pisze cała Biblia a nie tylko Objawienie. :->

David 77 - 2013-08-26, 19:57

ametyst,
Cytat:

A więc której księgi mamy strzec według Jezusa?. Napisz wyraźnie czy się z nim zgadzasz że księgę Objawienia.


2 Tym 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Jeżeli ktoś ogranicza się wyłącznie tylko do ostatniej księgi biblijnej to celowa jak i świadomie odrzuca to co napisała powyżej apostoł Paweł pod wpływem Ducha św .

ametyst - 2013-08-26, 19:58

konik polny napisał/a:
Wystarczy ustosunkować się do wypowiedzi Ametysta, że Paweł nie wiedział nic o tysiącleciu
Jan drogi Ametyście tylko spisał ten końcowy fragment Biblii, ale czy go do końca rozumiał to już jest sprawa otwarta. Zapewne nawet nie dowiemy się tego. Trzeba pamietać iż Biblia przemawia do nas, ale nie w taki sposób jak wyobraża sobie Ametyst.
Cudowność Biblii polega na tym, iż cała jest natchniona, cała słuzy do pouczania i cała się wzajemnie uzupełnia.
Wartość jej nie tylko w proroctwach, ale i w listach, psalmach w całości. Tu zgadzam się z Bartkiem, że o tysiącleciu pisze cała Biblia a nie tylko Objawienie. :->
Pokaż mi gdzie Paweł pisał o Tysiącleciu. On nie znał takiego pojęcia bo to tylko jest w Apokalipsie której Paweł nie był godny by do niej wejrzeć. To Jezus nas o tysiącleciu poinformował gdy Paweł już nie żył.
ametyst - 2013-08-26, 20:07

bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Pomyśl, której księgi proroctwa na temat tysiąclecia mamy strzec?. Co ci mówi Jezus?. Posłuchaj go.
Słucham dlatego nie wyjaśniam Biblii,jak mi się podoba, tylko wyjasniam ją nią samą.
A więc której księgi mamy strzec według Jezusa?. Napisz wyraźnie czy się z nim zgadzasz że księgę Objawienia.
Oczywiście,że księgi Objawienia, bo sam Jezus w niej przemawia do Jana na Patmos, ale nie ma tam nigdzie słów "tylko ta księga jest ważna" "Odrzućcie list do hebrajczyków,który burzy wierzenia Ametysta"
List do Hebrajczyków niczego nie burzy tylko trzeba go czytać przez Objawienie które porządkuje czas wydarzeń. List do Hebrajczyków niczego nie porządkuje jeśli chodzi o czas wydarzeń.
Pytasz gdzie Jezus mówi że tej księgi Objawienia mamy strzec to ci jeszcze raz zacytuję.
Obj. 22:7
7. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
(BW)

Pomyśl, o jakiej księdze mówi nam Jezus by strzec jej proroctwa?. Czy Jezus mówi tu i listach Pawła lub kogoś innego?. Nie!. Jezus nic o listach nie powiedział, one są tylko pomocne do niektórych spraw które tam są poruszane.
Paweł nie znał czasu wydarzeń który jest podany jedynie w Objawieniu Jezusa. A czas wszystko zmienia bo porządkuje wydarzenia i daje jasne zrozumienie. Kto nie zna czasu ten pisze na oślep tak jak by chodził w nocy i nie wie dokąd idzie.

konik polny - 2013-08-26, 20:44

ametyst napisał/a:
konik polny napisał/a:
Wystarczy ustosunkować się do wypowiedzi Ametysta, że Paweł nie wiedział nic o tysiącleciu
Jan drogi Ametyście tylko spisał ten końcowy fragment Biblii, ale czy go do końca rozumiał to już jest sprawa otwarta. Zapewne nawet nie dowiemy się tego. Trzeba pamietać iż Biblia przemawia do nas, ale nie w taki sposób jak wyobraża sobie Ametyst.
Cudowność Biblii polega na tym, iż cała jest natchniona, cała słuzy do pouczania i cała się wzajemnie uzupełnia.
Wartość jej nie tylko w proroctwach, ale i w listach, psalmach w całości. Tu zgadzam się z Bartkiem, że o tysiącleciu pisze cała Biblia a nie tylko Objawienie. :->
Pokaż mi gdzie Paweł pisał o Tysiącleciu. On nie znał takiego pojęcia bo to tylko jest w Apokalipsie której Paweł nie był godny by do niej wejrzeć. To Jezus nas o tysiącleciu poinformował gdy Paweł już nie żył.

Pisałem o całości Biblijnego przekazu, określenia listy, psalmy były uogólnieniem.
A tak dla przekory Ametyście
- Paweł pisze o zmartwychwstaniu
Cytat:
ponieważ sam Pan zstąhttp://wol.jw.org/pl/wol/dx/r12/lp-p/28884pi z nieba+ z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim+ oraz z trąbą+ Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi.+ 17 Potem my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy wraz z nimi+ porwani+ w obłokach,+ aby spotkać+ Pana w powietrzu; i tak zawsze będziemy z Panem.+ 18 Wciąż więc tymi słowy pocieszajcie się nawzajem.

1 Tes 4:16-18


Cytat:

ametyst - 2013-08-26, 20:57

konik polny napisał/a:
ametyst napisał/a:
konik polny napisał/a:
Wystarczy ustosunkować się do wypowiedzi Ametysta, że Paweł nie wiedział nic o tysiącleciu
Jan drogi Ametyście tylko spisał ten końcowy fragment Biblii, ale czy go do końca rozumiał to już jest sprawa otwarta. Zapewne nawet nie dowiemy się tego. Trzeba pamietać iż Biblia przemawia do nas, ale nie w taki sposób jak wyobraża sobie Ametyst.
Cudowność Biblii polega na tym, iż cała jest natchniona, cała słuzy do pouczania i cała się wzajemnie uzupełnia.
Wartość jej nie tylko w proroctwach, ale i w listach, psalmach w całości. Tu zgadzam się z Bartkiem, że o tysiącleciu pisze cała Biblia a nie tylko Objawienie. :->
Pokaż mi gdzie Paweł pisał o Tysiącleciu. On nie znał takiego pojęcia bo to tylko jest w Apokalipsie której Paweł nie był godny by do niej wejrzeć. To Jezus nas o tysiącleciu poinformował gdy Paweł już nie żył.

Pisałem o całości Biblijnego przekazu, określenia listy, psalmy były uogólnieniem.
Nie podałeś wersetu w którym Paweł pisze o tysiącleciu. Poszukaj i podaj.
konik polny - 2013-08-26, 21:08

Cytat:
52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba+ zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni. 53 Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność,+ a to, co śmiertelne,+ musi się przyoblec w nieśmiertelność. 54 Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć+ została pochłonięta na wieki”.+ 55 „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?”+

1 Kor 15:52-55
Cytat:
7 wam zaś, uciskanym — ulgą wespół z nami podczas objawienia się+ z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami+ 8 w ogniu płomienistym, gdy będzie wywierał pomstę+ na tych, którzy nie znają Boga,+ oraz na tych, którzy nie są posłuszni+ dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie.+ 9 To właśnie oni poniosą karę sądową+ wiecznej zagłady+ sprzed oblicza Pana i chwały jego siły,+ 10 gdy przyjdzie, by się okryć chwałą w związku ze swymi świętymi+ i by w owym dniu odnoszono się do niego z podziwem w związku ze wszystkimi, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze zostało wśród was przyjęte z wiarą.

2 Tes 1:9
Tylko mi nie mów, że Paweł nie pisze o tym samym co jest w Objawieniu,

ametyst - 2013-08-26, 21:23

konik polny napisał/a:
Cytat:
52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba+ zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni. 53 Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność,+ a to, co śmiertelne,+ musi się przyoblec w nieśmiertelność. 54 Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć+ została pochłonięta na wieki”.+ 55 „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?”+

1 Kor 15:52-55
Cytat:
7 wam zaś, uciskanym — ulgą wespół z nami podczas objawienia się+ z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami+ 8 w ogniu płomienistym, gdy będzie wywierał pomstę+ na tych, którzy nie znają Boga,+ oraz na tych, którzy nie są posłuszni+ dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie.+ 9 To właśnie oni poniosą karę sądową+ wiecznej zagłady+ sprzed oblicza Pana i chwały jego siły,+ 10 gdy przyjdzie, by się okryć chwałą w związku ze swymi świętymi+ i by w owym dniu odnoszono się do niego z podziwem w związku ze wszystkimi, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze zostało wśród was przyjęte z wiarą.

2 Tes 1:9
Tylko mi nie mów, że Paweł nie pisze o tym samym co jest w Objawieniu,
Paweł tu nic nie wspomina o tysiącleciu bo nie znał takiego pojęcia, pisze ogólnie bez sprecyzowanego czasu którego nie zna. Paweł myślał tak jak pisał że za jego pokolenia, za jego życia to się stanie.
1 Tes. 4:15-17
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
(BW)

Za czasów Pawła nic takiego nie nastąpiło, nie było tysiąclecia za jego życia.

bartek212701 - 2013-08-26, 21:27

ametyst, No to nawet posuwasz się do pisania,ze Apostoł Paweł się mylił ? Może lepiej skończ waść wstydu oszczedź !
ametyst - 2013-08-26, 21:34

bartek212701 napisał/a:
ametyst, No to nawet posuwasz się do pisania,ze Apostoł Paweł się mylił ? Może lepiej skończ waść wstydu oszczedź !
Paweł nie był papieżem nieomylnym, pisał tak jak wtedy wiedział a wiedział tylko co o czym pisał, nie znał Apokalipsy.
Wszyscy są omylni i nie rób z Pawła papieża.

bartek212701 - 2013-08-26, 21:36

Duch święty też jest omylny ? A może to Jan na Patmos coś źle usłyszał, a Paweł właśnie dobrze zapisał ? :)
Ametyście prosze Cie,nie zaśmiecaj tego tematu,bo jak dla mnie jest to wspaniała nauką,którą naprawdę niszczysz.
Pisałes o powszechnym powstaniu do Tysiąclecia,ja czegoś takiego nie napisałem :)
Nie czytałes moich wypowiedzi.

ametyst - 2013-08-26, 21:41

bartek212701 napisał/a:
Duch święty też jest omylny ? A może to Jan na Patmos coś źle usłyszał, a Paweł właśnie dobrze zapisał ? :)
Ametyście prosze Cie,nie zaśmiecaj tego tematu,bo jak dla mnie jest to wspaniała nauką,którą naprawdę niszczysz.
Pisałes o powszechnym powstaniu do Tysiąclecia,ja czegoś takiego nie napisałem :)
Nie czytałes moich wypowiedzi.

Nie wiesz już o czym pisałem. O jakim powstaniu piszesz?.
Sam sobie zaśmiecasz ten temat bo unikasz odpowiedzi i głosisz coś czego nigdy nie zrozumiałeś i nie chcesz zrozumieć. Ale to twój problem.

konik polny - 2013-08-26, 21:50

Ametyst, jeżeli w danym wersecie nie występuje słowo TYSIACLECIE nie znaczy, że Paweł nie pisze o tym okresie. Trzeba doprawdy być nieuważnym czytelnikiem aby nie dostrzec tego. Paweł pisze o szczegółach, ale w/g ciebie Ametyst to o bitwie pod Grunwaldem są słowa. Jakoś to twoje uwielbienie do proroczych ksiąg zaciemnia ci wgląd w inne fragmenty listu od Boga Jehowy.
ametyst - 2013-08-26, 22:04

konik polny napisał/a:
Ametyst, jeżeli w danym wersecie nie występuje słowo TYSIACLECIE nie znaczy, że Paweł nie pisze o tym okresie. Trzeba doprawdy być nieuważnym czytelnikiem aby nie dostrzec tego. Paweł pisze o szczegółach, ale w/g ciebie Ametyst to o bitwie pod Grunwaldem są słowa. Jakoś to twoje uwielbienie do proroczych ksiąg zaciemnia ci wgląd w inne fragmenty listu od Boga Jehowy.
Paweł nie znał pojęcia tysiąclecie i w żadnym liście nie pisze o tysiącleciu. O tysiącleciu wiemy z Apokalipsy a nie z listów Pawła. Paweł nie był Jehową tak samo jak wasze kierownictwo w organizacji nie jest Jehową.
bartek212701 - 2013-08-26, 22:09

Jeżeli wiec twierdzisz,że o Tysiącleciu mówi tylko księga Apokalipsy to nie dam rady z Tobą dyskutować, bo to nie ma sensu, ale bynajmniej nie z powodu takiego,że nie mam argumentu, po prostu Ty nie uznajesz innych ksiąg biblijnych.
ametyst - 2013-08-26, 22:15

bartek212701 napisał/a:
Jeżeli wiec twierdzisz,że o Tysiącleciu mówi tylko księga Apokalipsy to nie dam rady z Tobą dyskutować, bo to nie ma sensu, ale bynajmniej nie z powodu takiego,że nie mam argumentu, po prostu Ty nie uznajesz innych ksiąg biblijnych.
Uznaję wszystkie księgi Biblijne podporządkowane najważniejszej księdze Apokalipsy bo tak mówi Jezus. Jeżeli w innych księgach nic nie pisze o tysiącleciu to nie można sobie dopasowywać co się chce i je umieszczać w tysiącleciu bo to fałszuje cały przekaz.
2 Tym. 2:15-18
15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
16. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,
17. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos,
18. Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych.
(BW)

bartek212701 - 2013-08-26, 22:23

ametyst, Tak więc zmierz się ze swoim brudem i księgą, która Cie obnaża
Obj. 22 napisał/a:

11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
(BW)

Prorokowałeś fałszywie [zbrudziłeś się] prorokujesz nadal [bądź brudny nadal]
Obj. 22 napisał/a:

12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
(BW)


Czyż twe uczynki będą zapomniane ? Czyż twe fałszywe proroctwa ogłaszane na skalę światową [w sieci] będą zapomniane ? Nie oddane Ci zostanie według twych uczynków
Obj. 22 napisał/a:

15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
(BW)

Umiłowałeś kłamstwo, ale to wynika z Twojego zaślepienia, bo uważasz,że Twoje proroctwa niespełnione to źle zrozumiane słowa od Boga, teraz głosisz kolejne,jesli znów będą kłamstwem przypomnij sobie słowa swojej ulubionej księgi

ametyst - 2013-08-26, 22:29

bartek212701 napisał/a:
ametyst, Tak więc zmierz się ze swoim brudem i księgą, która Cie obnaża
Obj. 22 napisał/a:

11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
(BW)

Prorokowałeś fałszywie [zbrudziłeś się] prorokujesz nadal [bądź brudny nadal]
Obj. 22 napisał/a:

12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
(BW)


Czyż twe uczynki będą zapomniane ? Czyż twe fałszywe proroctwa ogłaszane na skalę światową [w sieci] będą zapomniane ? Nie oddane Ci zostanie według twych uczynków
Obj. 22 napisał/a:

15. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,
(BW)

Umiłowałeś kłamstwo, ale to wynika z Twojego zaślepienia, bo uważasz,że Twoje proroctwa niespełnione to źle zrozumiane słowa od Boga, teraz głosisz kolejne,jesli znów będą kłamstwem przypomnij sobie słowa swojej ulubionej księgi
Rzym. 8:33-34
33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
(BW)

Nie martw się Bartek o mnie, chodzę z Bogiem tak jak Noe i jestem cały czas przez Boga kontrolowany, gdy idę, upadam i podnoszę się bo taka jest droga.

konik polny - 2013-08-26, 22:49

I o czym tu więcej mówić.
nike - 2013-08-26, 22:50

Bartek napisał/
Biblia w dwóch miejscach używa słowa 'Tysiąclecie'
Cytat:
2 Piotr. 3 napisał/a:
7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
8. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
(BW)


Tutaj powinniśmy zwrócić szczególną uwagę co jest teraźniejszym niebem i ziemią,
Ja rozumiem, że teraźniejsze niebo i ziemia to system duchowy---niebo, a społeczeństwo---ziemia.

Cytat:
Jan. 5 napisał/a:
8. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
(BW)
Widzimy, że zmartwychwstanie dotyczy dwóch grup ludzi
-Tych co dobrze czynili-Ci powstają do życia
-Tych co źle czynili-Ci powstają na sąd


Okres 1000 lat jest też sądem, w sądzie to nie tylko wydaje się wyroki na śmierć, ale też często, daje się różne pouczenia, są jakieś okresy próby dla winnego dla przestępcy np. młodocianego.
Mamy zagwarantowane przez Okup Jezusa powstanie z grobu, nie mamy jednak, zagwarantowanego życia wiecznego, to będzie jeszcze przed nami, do przygotowania się do życia wiecznego mamy od z martwych wzbudzenia prawie 1000 lat jeszcze.

W tysiącleciu wstaniemy wszyscy wierzący i nie wierzący i ja uważam, że nam co już cośkolwiek wiemy jak może wyglądać restytucja, to nam będzie lżej i szybciej będziemy dochodzić do doskonałości.
Natomiast świat cały będzie musiał więcej dać ze swojego życia czasu i mozołu, żeby chociaż mógł zrozumieć co restytucja chce nam dać.
Cdn.

bartek212701 - 2013-08-26, 22:57

nike napisał/a:
Natomiast świat cały będzie musiał więcej dać ze swojego życia czasu i mozołu, żeby chociaż mógł zrozumieć co restytucja chce nam dać.
Nie wydaje mi się jednak,by każdy otrzymał szanse na odrodzenie,podałem wersety,które przeczą temu,że każdy będzie miał szanse, bo jesli tak by było to nawet gdyby ktoś usłyszał o Jezusie to nie musiałby wierzyć, bo przecież w Tysiącleciu mógłby dopiero zacząć :)
Dziękuję za konstruktywną odpowiedź :)

ametyst - 2013-08-26, 23:04

nike napisał/a:


Okres 1000 lat jest też sądem, w sądzie to nie tylko wydaje się wyroki na śmierć, ale też często, daje się różne pouczenia, są jakieś okresy próby dla winnego dla przestępcy np. młodocianego.
Mamy zagwarantowane przez Okup Jezusa powstanie z grobu, nie mamy jednak, zagwarantowanego życia wiecznego, to będzie jeszcze przed nami, do przygotowania się do życia wiecznego mamy od z martwych wzbudzenia prawie 1000 lat jeszcze.

W tysiącleciu wstaniemy wszyscy wierzący i nie wierzący i ja uważam, że nam co już cośkolwiek wiemy jak może wyglądać restytucja, to nam będzie lżej i szybciej będziemy dochodzić do doskonałości.
Cdn.
Sąd będzie nad umarłymi a nie nad wzbudzonymi. Kto będzie wzbudzony nad nim śmierć nie ma mocy.
Obj. 20:6
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
(BW)
/b]
Kto będzie wzbudzony w pierwszym zmartwychwstaniu ten nie podlega już śmierci i nie może umrzeć.
A po tysiącleciu będzie sąd nad umarłymi.
[b]Obj. 20:5
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(BW)Obj. 20:12-15
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
(BW)


A więc umarli będą osądzeni i wyjdą wtedy z grobów, ze śmierci, to będzie czas ostateczny. Jezus nie obiecał wzbudzenia ludzi tysiąc lat przed dniem ostatecznym tylko w dniu ostatecznym czyli po tysiącleciu.
Jan. 6:39-40
39. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.
40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
(BW)

Kiedy będzie dzień ostateczny?. Czy na początku tysiąclecia czy na końcu?. Samo słowo ostateczny wszystko wyjaśnia, to będzie po tysiącleciu.

nike - 2013-08-26, 23:14

bartek212701 napisał/a:
nike napisał/a:
Natomiast świat cały będzie musiał więcej dać ze swojego życia czasu i mozołu, żeby chociaż mógł zrozumieć co restytucja chce nam dać.
Nie wydaje mi się jednak,by każdy otrzymał szanse na odrodzenie,podałem wersety,które przeczą temu,że każdy będzie miał szanse, bo jesli tak by było to nawet gdyby ktoś usłyszał o Jezusie to nie musiałby wierzyć, bo przecież w Tysiącleciu mógłby dopiero zacząć :)
Dziękuję za konstruktywną odpowiedź :)


Tak masz rację, każdy jednak musi mieć szansę na swoją rehabilitację, bo restytucja jest dla wszystkich nie tylko dla wybranych.
I już pod koniec tysiąca lat kiedy zostanie szatan na mały czas wypuszczony zwiedzie bardzo dużo ludzi, to będą tzw. hipokryci, chyba jeszcze będę o tym pisała.

Acha jeszcze mogę dopisać,że bardzo zdegradowani ludzie, będą żyli tylko 100 lat i jeżeli nie będzie poprawy to jako stu letnie dzieci umrą.

Y - 2013-08-27, 11:11
Temat postu: Re: Tysiąclecie
Na razie zmordowałem Bartka.

Na początku trzeba zaznaczyć, że wielu rzeczy Biblia szczegółowo nie podaje.
Nie tylko dlatego, by ludzkie organizacje nie tworzyły już teraz raju na ziemi a
tym samym wypełniania się proroctw biblijnych, ale także dlatego, żeby Szatan
żył w niedoinformowaniu. Ostateczne objawienie prawdy proroczej i spraw zw.
z Królestwem nastąpi po wylaniu ducha świętego w czasie ostatecznym.
Wtenczas tym osobom uznanym za godne, zostanie wyjawione m.in. co powiedziało
siedem gromów oraz rozpieczętowana zostanie Księga Daniela i Apokalipsa. Działania
7go króla, króla północy, będą demaskowane i wszystkie te osoby, niezależnie od tego
czy będzie to 7.000 czy nieznana liczba osób, która zostanie opieczętowana będzie
głosiła jedno i to samo co dwóch świadków. Nie dlatego, że tak sami chcą, lub, że tak
im napisano w jakiejś gazetce, ale dlatego, że duch święty będzie przez nie przemawiał.

Z tego tez powodu, mamy głosić jedynie to co nakazał Jezus: przybliżyło się Królestwo
Niebios, przyszedł Pomazaniec, który umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy oraz,
że należy oczekiwać i bacznie wypatrywać jego powrotu. A poganom, należy przy
okazji głosić Boga Izraela, Jehowę i boskie zasady postępowania. Trzeba zaznaczyć
iż to baczne wypatrywanie wcale nie oznacza tworzenia karkołomnych wyliczeń i
zmieniających się interpretacji proroctw 'jakoby już nastał dzień pański'. Pismo
wyraźnie ostrzega, by się przed takimi strzec, ponieważ będą pozyskiwać
dusze za pomocą 'sfałszowanych słów.'

Co do Millennium, to Biblia mówi o nim trzy rzeczy:
1. Trwa tysiąc lat (lub tysiące wg innego skryptu).
2. W tym czasie króluje, sądzi & rządzi laską żelazną
nad poganami Jezus z Nazaretu wraz z wybrańcami.
3. Podczas tych rządów, Szatan siedzi na dołku.

I tyle.
Gdy powiążemy to z hebrajskimi proroctwami i ichnim rozumieniem
przez żydów w przeciągu tysiącleci (choćby 2000 lat temu, czy teraz)
to zauważymy, że wszystko do siebie pasuje. Mesjasz, to jest gościu,
który jako król Izraela będzie rządził całą ziemią. Żydzi kogoś takiego
oczekiwali, tylko ku swej zgubie nie przewidzieli, że Jahwe przewidział
że oni go odrzucą. Korzystając z okazji, jego śmierć posłużyła jako
okup za dusze grzeszników.

bartek212701 napisał/a:
Biblia w dwóch miejscach używa słowa 'Tysiąclecie'


Tak, tylko że w tym drugim cytuje z pierwszego.
Stanowi to tylko tyle, że czas dla Boga jest względny,
ponieważ jeden nasz dzień, 24 godzinny może się
u Boga ciągnąć aż 1000 naszych lat, jak również nasze
1000 lat Bóg może skomasować do naszych 24 godzin.
Bóg tak czas odczuwa jak chce. Nie jest zależny od niego.

Werset mówi dokładnie o dwóch kierunkach.
"U Boga:
tysiąc lat jest jak jeden dzień,
a jeden dzień jak tysiąc lat"

Ludzie czytają linijkę pierwszą,
ale nie czytają linijki drugiej.
stąd tworzą się herezje.

Bo jeżeli traktujemy zapis 1 dzień = 1000 lat, to tak
samo 1000 lat powinno oznaczać jedynie dzionek.
Czy Millenium trwa jeden 24 godzinny dzień?
Zatem należy takie wnioski odłożyć na bok.
Jeżeli gdzieś nie napisano wyraźnie dzień za
rok to nie należy poprawiać po duchu świętym
i twierdzić, że gdy gdzieś coś, to inaczej, bo gdzieś
indziej coś innego było z liczeniem.

2 Piotr. 3 napisał/a:

7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
8. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

(BW)


Zauważ Bartku, że mowa jest o ogniu.
Ten ogień spada dopiero po ataku Goga.
A więc po Millennium.
Co do czasu: Piotr wyraźnie pisze to w kontekście oczekiwania,
które zdaniem wielu się przedłużało. A apostoł wyjaśnia, że nie
ma co sobie tego brać do głowy, bo czas dla Boga jest względny.
Dalej jak wyżej.

Jan. 5 napisał/a:

28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
(BW)


Jezus tu mówi o Sądzie, który dokona się po Tysiącleciu.
Porównaj z Apokalipsą. Te same sformułowania.

Cytat:
Sędziowie,Królowie,Kapłani, ale trzeba trzeba to wyjaśnić
Święci w Koryncie mają sądzić świat-są nazywani Sędziami-Święci Nowego testamentu.
Mowa o Kapłanach-Święci Nowego Testamentu to Ci,którzy będą królować i będą kapłanami.


Tu jest mowa o tym:
BP Obj 2:26:
A zwycięzcy i temu, kto czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,
a będzie ich pasł żelazną laską: jak naczynie gliniane będą rozbici - jak i Ja to wziąłem
od mego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną.


Lucek bdb pisze w tym (konkretnym!) aspekcie.

Tak samo mówi ST, np. proroctwo Zachariasza Berechiaszyca Iddonów:

A co się tyczy każdego, kto pozostanie ze wszystkich narodów nadciągających
przeciwko Jerozolimie - tacy pójdą co roku, by się pokłonić Królowi, Jehowie
Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów.
A co się tyczy każdego, kto spośród rodzin ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by
się pokłonić Królowi, Jehowie Zastępów — na takich nie spadnie obfity deszcz.
I jeśli rodzina egipska nie pójdzie i nie wejdzie, również na nich żaden nie spadnie.
Nastąpi plaga, jaką Jehowa porazi narody, które nie pójdą obchodzić Święta Szałasów.
Taka będzie kara za grzech Egiptu i za grzech wszystkich narodów, które nie pójdą
obchodzić Święta Szałasów.


Cytat:
Święci Starego Testamentu, o tym mówi właściwie cały 11 rozdział, Oni też znajdą się w Tysiącleciu.


Jedyne co wiemy to to, że zmartwychwstali faryzeusze zobaczą
patriarchów w Królestwie, a samych siebie wyrzuconych na zewnątrz.

Cytat:
Co natomiast z ludźmi, którzy w czasach ST nie znali Jezusa, albo w czasach NT nie mieli sposobności Jego poznania ?
Tutaj głosy są podzielone: Jedne religie wierzą,że zmartwychwstają Oni na początku Tysiąclecia, a inne,że na końcu
-Ja jestem jednak zdania,że mówią niektóre fragmenty o tym kiedy to nastanie i przekonuje mnie Biblia za wstaniem ich na poczatku:


Ani na początku, ani na końcu.
Po.
Wszyscy, którzy nie zostali uznani przez Jezusa za godnych dostąpienia pierwszego
zmartwychwstania, zmartwychwstają na Sąd. Ci, którzy czynili to co dobre, idą do
życia, ci, którzy czynili to co złe - na zagładę.

Cytat:
Zwróćmy uwagę,że jest tu napisane 'godzina' i ona odnosi się do obu grup ludzi,czyli z tego wynikałoby,że obie grupy wstają w tym samym czasie.


Tak, wynika to choćby z wielu wypowiedzi Jezusa, że np. Niniwa, Sodoma, Gomora,
królowa Saby, faryzeusze, Kafarnaum, Chorazain, Bet-Saida, Tyr itd itp. wszyscy są
sądzeni w tym samym czasie - jedni drugich nawet potępią...

Cytat:
Obie grupy wstają podczas 'Wielkiego Ucisku' a wiemy przecież,że czas 'Wielkiego Ucisku' jest NA POCZĄTKU Tysiąclecia.


Księga Daniela w jednym zdaniu sumuje co będzie po powstaniu Michała,
bez żadnych szczegółów czasowych - zatem trzeba tu być ostrożnym.

Cytat:
Gniew narodów i gniew Boga to 'Wielki Ucisk' i to w tym czasie ma nastąpić sąd czyli obie grupy ludzi zmartwychwstają NA POCZĄTKU Tysiąclecia.


Nastał czas na to, by Jehowa zaczął królować, a w jego imieniu Jezus,
a dalsze rozdziały podają szczegóły tego czasu i harmonogram.

Cytat:
Czas sądzenia wszystkich narodów-w czasie gdy przychodzi Jezus,czyli NA POCZĄTKU Tysiąclecia.


Tu bardzo mylisz wersety.
Tu jest mowa, o osądzie pogan którzy przyczynili zło opieczętowanym
w trakcie Wielkiego Ucisku. Nie ma tu żadnej wzmianki o umarłych.

Cytat:
Z tych wszystkich wersetów wynika,że zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych następuje na początku i to właśnie Oni znajdą się w Tysiącleciu.[/b]


No właśnie, że nie wynika.
A jeśli na początku, to o czym mówi koniec 20-go
rozdziału Apokalipsy? O ludziach z innej planety? ;-)

Cytat:
Jedno zmartwychwstają do życia,drudzy na sąd


To jest pewien problematyczny fragment.
Mówi on o wydarzeniach po Millennium.
Nie znamy szczegółów (patrz początek)
zatem nie ma co gdybać, bo termin 2go
zmartwychwstania jest wyraźnie podany.

Cytat:
Czas przyjścia Jezusa to czas odnowienia wszechrzeczy-W Biblii Króla Jakuba jest to oddane jako 'Restitution' stąd nazwa 'Restytucja'


I początkiem tej restytucji, będą tysiącletnie rządy Jezusa nad poganami, by pokazać co i jak.
To początek, a nie pełne wypełnienie, bowiem po tysiącleciu spada ogień i niszczy bezbożnych.
Jak to więc? znowu będzie trzeba robić Restytucję? :shock:

Cytat:
Sąd ukazany w tym Psalmie to radosne wydarzenie.


Sąd ukazany w tym Psalmie, to rządy.
Sądzenie sędziów od Jozuego do Samuela
nie polegało na tym, ze cały czas siedzieli
i rozsądzali sprawy poszczególnych ludzi.
Oni po prostu rządzili.

Salomon Jedydiasz modlił się o to by mądrze rządzić

Daj więc swemu słudze posłuszne serce do sądzenia
twego ludu, do rozróżniania między dobrem a złem; bo
któż potrafi sądzić ten trudny lud twój?


Jotam Azariaszewic wypełniał obowiązki króla, a więc rządził:

a Jotam, syn króla, był ustanowiony nad domem i sądził lud ziemi.

Jehowa:
Wrzawa dotrze aż do najdalszej części ziemi,
bo Jehowa wiedzie spór z narodami. Będzie się
sądził z wszelkim ciałem. A niegodziwców wyda
pod miecz’ — brzmi wypowiedź Jehowy


Chodzi wyraźnie o Armagedon, a nie rozprawę sądową :)

Cytat:
Znów taka sama sytuacja, sama radość i wesele w czasie sądu


Radość z objęcia władzy przez Jehowę i wywołanie wojny.
Tak samo jak w Apokalipsie.
Częścią tego rządzenia, będzie oczywiście dokonanie Sądu Ostatecznego.
Ale nie to jest tematem tego Psalmu.

Cytat:
Czas sądu,ale czas radości,którego należy oczekiwać z utęsknieniem, ale jest to jedna strona medalu ta Pozytywna, ale jest też ta BARDZO NEGATYWNAktóra czesto jest przemilczana.


Bartku, nie wyrywaj słów ze zdań, a zdań z kontekstu.
Tu jest mowa o władzy Pomazańca nad poganami, które
będą rządzone (sądzone jak wyżej) z Jerozolimy...

Nic tu nie ma o Sądzie Ostatecznym
Sądzić = rządzić.

Cytat:
[quote="Mat. 12"]
[color=blue]36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.


Zgadza się.
Na Sądzie Ostatecznym.
A nawet:
Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale swego Ojca ze swymi
aniołami, a wtedy odpłaci każdemu według jego postępowania.


Nie oznacza to natychmiastowego Sądu Ostatecznego.
1. Paruzja.
2. Pierwsze zmartwychwstanie i opieczętowanie.
3. Armagedon.
4. Rozdział na Owce i Kozy.
5. Millennium.
6. Wypuszczenie Szatana.
7. Atak Goga.
8. Kolejna zagłada bezbożnych (ale jak poprzednie, nie ostateczna!).
9. Powszechne tzw. drugie, zmartwychwstanie.
10. Sąd Ostateczny.
11. Jezioro ognia, druga śmierć.
12. Ostateczne odnowienie wszechrzeczy.


Cytat:

Jeżeli jest tak,że ludzie zdadzą sprawę z tego co czynili na ziemi przed śmiercią to nie możemy wierzyć w to,że kiedy zmartwychwstaną będą mieć czyste konta i rozpoczynają nowe rozdanie i dopiero teraz będą ich grzechy 'zapisywane'


Zgadza się.
Sąd jest za to co tu i teraz.
8 milionów się bardzo zdziwi...

Cytat:
Dlaczego Feliks zaniepokoił się wizją sądu w Tysiącleciu ? Bo wiedział,że będzie sądzony z tego co czynił na ziemi. Apostoł Paweł głosił mu sąd, który nie dopuszcza amnestii grzechów z ziemi i dlatego ten się przestraszył. Ten sąd wcale nie musi być przyjemną rzeczą dla ludzi


Ale być może będzie można uzyskać przebaczenie.
Jedynie Judasz nie będzie miał na pewno odpuszczone.

Cytat:
Dobrze czyniący będą na sądzie się weselić, ale Ci,którzy hołdują nieprawdzie nie będą się weselić podczas sądu.Z tego wynika,że Biblia przedstawia nam sąd dwojako.Wierzący nie muszą się martwić, zmartwychwstają do życia, ale niewierzący[a ich są dwie grupy] , którzy nie poznali Jezusa i nie mieli sposobności Jego poznania to myślę,że ten dzień sądu nie będzie zł,będzie nawet wspaniały, bo Ci ludzie widząc Jezusa dopiero zrozumieją i dostaną szansę, ale Ci,którzy Jezusa nie chcieli poznać lub Go odrzucili i czynili źle,mordowali,plądrowali nie będą się radować podczas sądu.


Nie znamy szczegółów, nie wszystko jest objawione, więc nie ma co gdybać.
Morał jest jasny i czytelny:

1. Wierni, prześladowani, będą rządzić prześladowcami.
2. Dobrzy będą nagrodzeni.
3. Źli będą ukarani.

Czwartej grupy nie ma.
I tyle.

Uff... nie pisz Bartku tyle, bo mam przed oczyma motyle... :-P

.

David 77 - 2013-08-27, 15:37

Nibelung,
Cytat:

Bo jeżeli traktujemy zapis 1 dzień = 1000 lat, to tak
samo 1000 lat powinno oznaczać jedynie dzionek.
Czy Millenium trwa jeden 24 godzinny dzień?
Zatem należy takie wnioski odłożyć na bok.


W oczach Boga jeden dzień to tak jak dla nas 1000 lat - kto to powiedział czy znasz odpowiedź ?

konik polny - 2013-08-27, 18:03

Te słowa wypowiedział apostoł Piotr.
W 2 PT 3:8,9. Te wersety mówią o tym, że czas dla Boga jest inny niz dla nas. On żyje wiecznie i czas w Jego pojęciu ma inny wymiar. Ten fakt Piotr łączy z cierpliwością Jehowy Boga w stosunku do nas.

Y - 2013-08-27, 18:19

David 77 napisał/a:
W oczach Boga jeden dzień to tak jak dla nas 1000 lat - kto to powiedział czy znasz odpowiedź ?


Mojżesz i Piotr o ile db pamiętam :)

nike - 2016-07-22, 11:30

Zapraszam do tematu o TYSIĄCLECIU, temat na czasie bo przed nami. :-D
Y - 2016-07-22, 11:41

nike napisał/a:
bo przed nami. :-D


To macie jakieś nowe światło w sekcie? :shock:

nike - 2016-07-22, 12:47

Jeżeli będziesz w ten sposób do mnie pisał to dostaniesz warna.
Nie podoba ci się na tym forum to droga wolna TROLLI NAM NIE TRZEBA

bartek212701 - 2016-07-22, 13:41

mowa o sekcie niepotrzebna, rozbija temat, a nie o to w tym chodzi.

To ja zapytam inaczej, wydawało mi się nike, że Tysiąclecie już u Badaczy jest, podobnie w KK twierdzi się, ze jestesmy już w Millenium. To prawda?

Y - 2016-07-22, 13:43

No i oczywiście jak zwykle wyjaśnienie skasowałaś, bo twój
moherowy majestat znowu ci nie pozwala spojrzeć w lustro... :roll:

bartek212701 - 2016-07-22, 13:46

X napisał/a:
No i oczywiście jak zwykle wyjaśnienie skasowałaś, bo twój
moherowy majestat znowu ci nie pozwala spojrzeć w lustro... :roll:

Mniej uwag ad personam, nie potrafisz ad meritum pisać?

Y - 2016-07-22, 13:48

bartek212701 napisał/a:
X napisał/a:
No i oczywiście jak zwykle wyjaśnienie skasowałaś, bo twój
moherowy majestat znowu ci nie pozwala spojrzeć w lustro... :roll:

Mniej uwag ad personam, nie potrafisz ad meritum pisać?


Napisałem ad meritum, to zostało to skasowane.

bartek212701 - 2016-07-22, 13:51

X napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
X napisał/a:
No i oczywiście jak zwykle wyjaśnienie skasowałaś, bo twój
moherowy majestat znowu ci nie pozwala spojrzeć w lustro... :roll:

Mniej uwag ad personam, nie potrafisz ad meritum pisać?


Napisałem ad meritum, to zostało to skasowane.


Co napisałeś? O sekcie post widze, reszty nie, co na temat napisałes? Nie wydaje mi się by nike usunęła coś na temat :)

nike - 2016-07-22, 13:55

Nie pozwolę,żebyś mi ubliżał, od sekty i moherowych beretów, dostaniesz warna jak będziesz mi dogadywał. AMEN

Nie zachęcam ciebie do pisania tam gdzie ja piszę, wiec nie narzucaj się.

Y - 2016-07-22, 14:00

nike napisał/a:
Nie pozwolę,żebyś mi ubliżał, od sekty i moherowych beretów,


Nie moja wina, że jesteś w sekcie i zachowujesz się jak nosicielki tego nakrycia głowy.

Nie używanie tego słowa, nie zmieni faktu, ze tkwisz w takiej strukturze.

Poza tym, to nie jest słowo obraźliwe, bowiem oznacza po
prostu stronnictwo religijne i takie jest jego biblijne znaczenie.

bartek212701 - 2016-07-22, 14:03

Y napisał/a:
Nie moja wina, że jesteś w sekcie i zachowujesz się jak nosicielki tego nakrycia głowy.

Bardzo mi przykro prosi się Ciebie, ale nie dociera, warn zasłużony, bo upominany trzykrotnie byłeś.
Tego słowa na tym forum w kontekście ubliżania komuś nie używamy, wielokrotnie to było tu dyskutowane.

Y - 2016-07-22, 14:06

Słowo sekta nie jest ubliżaniem a stwierdzeniem faktu.
To jak mam powiedzieć? Kult będzie lepszym określeniem?

bartek212701 - 2016-07-22, 14:07

Y napisał/a:
Słowo sekta nie jest ubliżaniem a stwierdzeniem faktu.
To jak mam powiedzieć? Kult będzie lepszym określeniem?


Wyznanie, Organizacja religijna, Denominacja, jest wiele NEUTRALNYCH określeń, które nie niosą konotacji pejoratywnych. Inni potrafią się do tego zastosować proszę więc i Ciebie.

nike - 2020-09-01, 22:05

Porozmawiajmy o TYSIĄCLECIU I RESTYTUCJI Z TYM ZWIĄZANEJ.
Jak widzicie Tysiąclecie, czy wszyscy wstaniemy z grobów, czy będziemy mieli szansę na zrehabilitowanie naszych charakterów i co najważniejsze GDZIE OSTATECZNIE OSIĄDZIEMY, CZY W NIEBIE CZY NA ZIEMI???

ZAPRASZAM CHĘTNYCH. :-D :-D

Iwona - 2020-09-01, 22:15

A co będzie gdy te tysiąc lat minie?
Henryk - 2020-09-02, 08:16

Iwona napisał/a:
A co będzie gdy te tysiąc lat minie?

Ap 20:7 bt5 "A gdy dobiegnie końca tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony."

Pokoja - 2020-09-02, 09:47

ametyst napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
ametyst napisał/a:
Po tej wojnie pozostanie lud który będzie powołany w czasie wielkiego ucisku z Babilonu Wielkiego po jego upadku gdy spadną na niego plagi dwóch świadków.
Tyle,że Wielki Ucisk jest na poczatku Tysiąclecia,jak mi wiadomo.
ametyst napisał/a:
Nauki o powszechnym zmartwychwstaniu na początku tysiąclecia są fałszywe i nie pochodzą z Biblii.
To z czego pochodzą wersy,które podałem, na potwierdzenie tj 'niebiblijnej nauki' ?

Przerażenie mnie napełnia, gdy piszesz o 'dwóch świadkach z apokalipsy' to jest dopiero niebiblijna nauka[nie sama nauka o tych świadkach,ale Twoja nadinterpretacja tych słów]
Pozdrawiam

P.S. Widać,że nie przeczytałeś mojego postu :-( po co więc się udzielać, prosiłem o konstruktywną rozmowę, o poprawienie mnie, a nie wytykanie,że sieje fałsz bez czytania nawet moich słów...ech.
Przeczytałem wszystkie twoje zdania i przytoczone wersety które nie dotyczą tysiąclecia. Tak sobie namieszałeś że trudno co będzie pojąć to co dotyczy tysiąclecia. Wielki ucisk nie należy do tysiąclecia bo w wielkim ucisku królowie i kapłani będą zabijani. Czy myślisz że w tysiącleciu będzie ten zły świat i słudzy Boży będą zabijani za prawdę?. Ty głosisz coś innego niż to co nam przekazuje Biblia na temat tysiąclecia i jeszcze masz pretensje że ktoś nie podziela twoich fałszywych pojęć.
Postaraj się by Biblia do ciebie przemówiła a nie tak że ty za nią mówisz.
Nasze pojęcie o tysiącleciu nie może być sprzeczne z Biblią i ze zdrowym rozumem.
http://biblos.feen.pl/vie...c&start=0#17293


Jeżeli uwzględnimy fakt, że Mat. 24:21,22 i Dan. 12:1 wskazują na dwa różne wielkie uciski, jeden w Średniowieczu przed nastaniem drugiej obecności Chrystusa, a drugi na jej początku, a zarazem i na początku Tysiącletniego panowania, to nie ma się o co spierać. Przy tym tak z humorem piszę, tak jakbym miał katar, a nie miał chusteczki, a ci dwaj dyskutanci siedzieliby po dwóch moich stronach :-D . Uczyniłbym tak: Podniósłbym pokolei dwie rece wysoko pod sam nos i pocierając go raz jednym rękawem, a zaraz drugim, powiedziałbym tak: I ten dyskutant ma rację i ten dyskutant ma rację :-D :lol:

Także przeczytałem wszystkie cytaty i ok. 10% wpisów Bartka. Wskazane przez niego kwestie i rozsądny porządek ich przedstawienia, zasługują na uwagę, gdyż w sposób bezstronny podszedł do kwestii Tysiąclecia i sposobu przedstawienia jej w Piśmie Świętym. Ono, jakby za pomocą rzutów dwuwymiarowych, trochę tu, trochę tam, przedstawia sprawę Tysiąclecia (sabatowego i jubileuszowego), natomiast wierzący badacz Słowa Bożego może ją pojąć, dopiero wtedy, gdy ujrzy tą kwestię trójwymiarowo, czyli duchowo.

Tak przykładowo wskażę na jedną z kwestii powstania z martwych, Ap. 20:5
Cytat:
Obj. 20:5
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(BW)
Obj. 20:11-13
11. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
(BW)

W pierwszym Tysiącleciu (sabatowym od 1874r., tak wierzę) jest czas na pierwsze zmartwychwstanie i zajecie tronu/ów, a w drugim Tysiącleciu (czas powrotu do pierwotnego dziedzictwa z łaski, Kpł. 25:13), tron jest już zajęty. Przed obliczem siedzącego na nim w pierwszym Tysiącleciu pierzchła ziemia i niebo, a w czasi Tysiąclecia jubileuszowego nie była już dla nich miejsca. Oznacza to, że człowiek Boży w pierwszym Tysiącleciu osiagnie doskonałość i bedzie przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła, czyli do indywidualnego dzieła sądu i Restytucji. Ta różni się od obecnego społecznego dzieła sądu i Restytucji.

Henryk Suchecki - 2020-09-02, 17:50

Henryk napisał/a:
Iwona napisał/a:
A co będzie gdy te tysiąc lat minie?

Ap 20:7 bt5 "A gdy dobiegnie końca tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony."
No to chyba jest ten czas Sodomici i Gomoryci na ulicach Berlina bez obciachu afirmują miłość i pokój. Chcą igrać nawet z synami i córkami bożymi. Jeśli ktoś tego nie widzi to jest ślepy, a tu jest lekarstwo Ap 3:radzę ci nabyć u mnie.... maść, byś nią posmarował swoje oczy — i przejrzał.
Pokoja - 2020-09-02, 23:46

ametyst napisał/a:
konik polny napisał/a:
Cytat:
52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba+ zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni. 53 Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność,+ a to, co śmiertelne,+ musi się przyoblec w nieśmiertelność. 54 Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć+ została pochłonięta na wieki”.+ 55 „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?”+

1 Kor 15:52-55
Cytat:
7 wam zaś, uciskanym — ulgą wespół z nami podczas objawienia się+ z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami+ 8 w ogniu płomienistym, gdy będzie wywierał pomstę+ na tych, którzy nie znają Boga,+ oraz na tych, którzy nie są posłuszni+ dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie.+ 9 To właśnie oni poniosą karę sądową+ wiecznej zagłady+ sprzed oblicza Pana i chwały jego siły,+ 10 gdy przyjdzie, by się okryć chwałą w związku ze swymi świętymi+ i by w owym dniu odnoszono się do niego z podziwem w związku ze wszystkimi, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze zostało wśród was przyjęte z wiarą.

2 Tes 1:9
Tylko mi nie mów, że Paweł nie pisze o tym samym co jest w Objawieniu,
Paweł tu nic nie wspomina o tysiącleciu bo nie znał takiego pojęcia, pisze ogólnie bez sprecyzowanego czasu którego nie zna. Paweł myślał tak jak pisał że za jego pokolenia, za jego życia to się stanie.
1 Tes. 4:15-17
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
(BW)

Za czasów Pawła nic takiego nie nastąpiło, nie było tysiąclecia za jego życia.


Chociaż dopiero teraz włączam się do tego wątku, to dzielę się innym rozumieniem tej klwestii, które mi jest dane, ze Ap. Paweł w zachwyceniu, został przeniesiony do Tysiąclecia Chrystusowego i do Jubileuszowego, 2Kor. 12:1-4:

Cytat:
BIBLIA GDAŃSKA
(13) A nie (3756) chcę (2309), bracia (80)! abyście wiedzieć nie (50) mieli o (4012) tych, którzy zasnęli (2837), iżbyście (2443) się nie (3361) smucili (3076), jako (2531) i drudzy (3062), którzy nadziei (1680) nie (3361) mają (2192).
(14) Albowiem (1063) jeźli (1487) wierzymy (4100), iż (3754) Jezus (2424) umarł (599) i zmartwychwstał (450), tak (3779) Bóg (2316) i tych, którzy zasnęli (2837) w (1223) Jezusie (2424), przywiedzie (71) z (4862) nim (846).
(15) Boć (1063) to (5124) wam (5213) powiadamy (3004) słowem (3056) Pańskiem (2962), że (3754) my (2249), którzy żywi (2198) pozostaniemy (4035) do (1519) przyjścia (3952) Pańskiego (2962), nie (3364) uprzedzimy (5348) onych, którzy zasnęli (283).
(16) Gdyż (3754) sam (848) Pan (2962) z (1722) okrzykiem (2752), a głosem (5456) archanielskim (743) i z (1722) trąbą (4536) Bożą (2316) zstąpi (2597) z (575) nieba (3772), a pomarli (3498) w (1722) Chrystusie (5547) powstaną (450) najpierwej (4412).
(17) Zatem (1899) my (2249) żywi (2198), którzy pozostaniemy (4035), wespół (260) z (4862) nimi (846) zachwyceni będziemy (726) w (1722) obłokach (3507) naprzeciwko (1519_529) Panu (2962) na (1519) powietrze (109), a tak (3779) zawsze (3842) z (4862) Panem (2962) będziemy (2071).
(18) Przetoż (5620) pocieszajcie (3870) jedni drugich (240) temi (5125) słowy (3056).


Kod:
Na podst. K.S. do badania
(13) Nie (3756) chcemy (2309), bracia (80) mylić się (50) względem (4012) uśpienia (2837), abyście (2443) nie (3361) smucili się (3076), jako (2531) drudzy (3062) nie (3361) mający (2192) nadziei (1680).
(14) Bóg (2316) wzbudził (450) Jezusa (2424), ponieważ (1063) był śmiertelnym (599);  wierzymy (4100), że (3754) w razie (1487) uśpienia (2837), w ten sposób (3779) dzięki (1223) Jezusowi (2424), przyprowadzi (71) w dodatku (4862) tych samych (846).
(15) Boć (1063) to (5124) wam (5213) powiadamy (3004) słowem (3056) Pańskim (2962), że (3754) my (2249) zostający przy życiu (4035) nieskazitelnymi (283), pędząc życie (2198) względem (1519) obecności (3952) Pańskiej (2962), nie (3364) przybędziemy pierwszymi (5348).
(16) Pan (2962) przez (1722) okrzyk (2752) swojego (848) głosu (5456) archanielskiego (743), w czasie (1722) trąby (4536) Bożej (2316), zstąpi (2597) z powodu (575) nieba (3772), ponieważ (3754) pomarli (3498) w czasie (1722) Chrystusowym (5547) powstaną (450) najpierw (4412).
(17) Potem (1899) my (2249), zostający przy życiu (4035) równocześnie, (260), pędzący życie (2198) poza (4862) nimi (846); porwani (726) przez (1722) obłoki (3507) ku (1519) sferze powietrznej (109), aż do (1519) spotkania (529) Pana (2962); Tak (3779) zawsze (3842) razem z (4862) Panem (2962) będziemy (2071).
(18) Wobec tego (5620) pocieszajcie (3870) jedni drugich (240) tymi (5125) słowy (3056).


Tekst wg. KS do czytania
(13) Nie chcemy, bracia mylić się względem uśpienia, abyście nie smucili się, jako drudzy nie mający nadziei.
(14) Bóg wzbudził Jezusa, ponieważ był śmiertelnym; wierzymy, że w razie uśpienia, w ten sposób dzięki Jezusowi, przyprowadzi w dodatku tych samych.
(15) Boć to wam mówimy słowem Pańskim, że my zostający przy życiu, nieskazitelnymi, pędząc życie względem obecności Pańskiej, nie przybędziemy pierwszymi.
(16) Pan przez okrzyk swojego głosu archanielskiego, w czasie trąby Bożej, zstąpi z powodu nieba, ponieważ pomarli w czasie Chrystusowym powstaną najpierw.
(17) Potem my, zostający przy życiu równocześnie, pędzący życie, poza nimi; porwani przez obłoki ku sferze powietrznej, aż do spotkania Pana; Tak zawsze razem z Panem będziemy.
(18) Wobec tego pocieszajcie jedni drugich tymi słowy.


Pomarli w Chrystusie, o których napisano w w. 16, to są ci, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca i powstali do królowania najpierw, czyli w Średniowieczu. O tej pokusie napisał Ap. Paweł w 1Kor. 4:7,8 i nie tylko tam

Cytat:
1 Kor. 4:7-8
7. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?
8. Już jesteście nasyceni; już wzbogaciliście się; bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali.
(BW)


O nich także napisał w 2Tym. 2:16-19:

BIBLIA GDAŃSKA
Cytat:
16. A (1161) świeckim (952) próżnomównościom (2757) czyń wstręt (4026); albowiem (1063) postępują (4298) ku (1909) większej (4119) niepobożności (763).
17. A (2532) mowa (3056) ich (848) szerzy się (2192_3542) jako (5613) kancer (1044) (rak), z których (3739) jest (2076) Hymeneusz (5211) i Filetus (5372),
18. Którzy (3748) względem (4012) prawdy (225) celu uchybili (795), gdy powiadają (3004), iż się już (2235) stało (1096) zmartwychwstanie (386) i podwracają (396) wiarę (4102) niektórych (5100).
19. A wszakże (3305) mocny (4731) stoi (2476) grunt (2310) Boży (2316), mając (2192) tę (5026) pieczęć (4973): Zna (1097) Pan (2962), którzy są (5607) jego (848); i Niech odstąpi (868) od (575) niesprawiedliwości (93) wszelki (3956), który mianuje (3687) imię (3686) *2962 PańskieChrystusowe (-5547).


Kod:
Na podst. K.S. do badania
16. A (1161) dostępnego dla wszystkich (952), czczego gadania (2757) unikaj (4026); ponieważ (1063) rozwija się (4298) ku (1909) większej (4119) bezbożności (763).
17. A (2532) ich (848) zasada postępowania (3056 porządek) ma (2192) rozszerzać się (3542) jak (5613) gangrena (1044), której (3739) jest (2076) Hymeneusz (5211), Filetus (5372),
18. Którzy (3748) uchybiają celu (795) względem (4012) prawdy (225), powiadając (3004): Powstanie (386) już (2235) się dokonuje (1096); przewracają (396) coś (5100) wierze (4102).
19. Jednakże (3305) tworzący fundament (2310) Boży (2316), trwają (2476) mocno (4731); mają (2192) tą (5026) pieczęć (4973): Zna (1097) Pan (2962), będących (5607) jego (848); wszyscy (3956) trzymają się z dala (868) od (575) niesprawiedliwości (93), wymówili imię (3687), imię (3686) Pańskie (2962).


Tekst wg. KS do czytania
16. A dostępnego dla wszystkich, czczego gadania unikaj; ponieważ rozwija się ku większej bezbożności.
17. A ich zasada postępowania (porządek) ma rozszerzać się jak gangrena, której jest Hymeneusz, Filetus,
18. Którzy uchybiają celu względem prawdy, powiadając: Powstanie już się dokonuje; przewracają coś wierze.
19. Jednakże tworzący fundament Boży, trwają mocno; mają tą pieczęć: Zna Pan, będących jego; wszyscy trzymają się z dala od niesprawiedliwości, wymówili imię, imię Pańskie.


W NT w różnych miejscach, napisano o powołanych, którzy nie zostali wybrani i ci pierwsi powstali do panowania nad wierzącymi i nad światem, 1Tes. 4:16; 2Tym. 2:18. Inna grupa, to powołani - wybrani, którzy zostali zwiedzeni, gdyż zasnęli w wierze, czyli zasmucili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca.
Kolejna grupa z powołanych, to: Powołani, wybrani oraz wierni. O nich jest napisane, że:
1. Pozostają przy życiu, nieskazitelnymi, jako pędzący życie względem obecności Pańskiej;
2. Pozostają przy życiu równocześnie, pędząc życie, poza tymi, którzy powstali do królowania w Średniowieczu;
3. Tworzą fundament Boży, trwają mocno; mają tą pieczęć, że Pan ich zna; wszyscy trzymają się z dala od niesprawiedliwości, wymówili imię Pańskie.

Pokoja - 2020-09-03, 00:10

ametyst napisał/a:
nike napisał/a:


Okres 1000 lat jest też sądem, w sądzie to nie tylko wydaje się wyroki na śmierć, ale też często, daje się różne pouczenia, są jakieś okresy próby dla winnego dla przestępcy np. młodocianego.
Mamy zagwarantowane przez Okup Jezusa powstanie z grobu, nie mamy jednak, zagwarantowanego życia wiecznego, to będzie jeszcze przed nami, do przygotowania się do życia wiecznego mamy od z martwych wzbudzenia prawie 1000 lat jeszcze.

W tysiącleciu wstaniemy wszyscy wierzący i nie wierzący i ja uważam, że nam co już cośkolwiek wiemy jak może wyglądać restytucja, to nam będzie lżej i szybciej będziemy dochodzić do doskonałości.
Cdn.
Sąd będzie nad umarłymi a nie nad wzbudzonymi. Kto będzie wzbudzony nad nim śmierć nie ma mocy.
Obj. 20:6
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
(BW)
/b]
Kto będzie wzbudzony w pierwszym zmartwychwstaniu ten nie podlega już śmierci i nie może umrzeć.
A po tysiącleciu będzie sąd nad umarłymi.
[b]Obj. 20:5
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(BW)Obj. 20:12-15
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
(BW)


A więc umarli będą osądzeni i wyjdą wtedy z grobów, ze śmierci, to będzie czas ostateczny. Jezus nie obiecał wzbudzenia ludzi tysiąc lat przed dniem ostatecznym tylko w dniu ostatecznym czyli po tysiącleciu.
Jan. 6:39-40
39. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.
40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
(BW)

Kiedy będzie dzień ostateczny?. Czy na początku tysiąclecia czy na końcu?. Samo słowo ostateczny wszystko wyjaśnia, to będzie po tysiącleciu.


Jest napisane:
Cytat:
Dz.Ap. 2:17
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;
(BW)

Ostateczne dni, rozpoczęły się dawno tem, gdyż były już w dniu Pięćdziesiątnicy, więc chodzi o tysiącletnie dni ostateczne, a nie o dwudziesto cztero godzinne. Tak więc Tysiąclecie jest jednym z dni ostatecznych.

Henryk - 2020-09-03, 08:15

Iwona napisał/a:
A co będzie gdy te tysiąc lat minie?

Należy się Tobie szersze wyjaśnienie.
Tym bardziej, że w seminarium nie mówiono Tobie na ten temat.
U Was (że tak sobie pozwolę napisać) jest prosto: umierasz i idziesz albo do piekła, a ci „lepsi” do czyśćca, ewentualnie nieba.
Jeśli mylę się, to proszę o sprostowanie!

Pismo święte, które jest zapisem słów Boga, Jezusa i apostołów przedstawia tę sprawę zupełnie inaczej.
Umierają wszyscy i wszyscy oczekują w grobach na wzbudzenie.
Niezależnie od przynależności do kościołów, miejsca i czasu urodzenia...
J 5:28 bt5 "Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego:"
Ludzie wstaną takimi, jakimi pomarli. Zazdrośni, kłótliwi, niesłowni, obłudni…
Te Tysiąc lat królowania Chrystusa jest przeznaczone w tym celu, aby pozbawić ludzi tego wszystkiego, co złe u nich.
Będzie inaczej, gdyż:
Ap 20:2-3 bt5 "I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony."
Rządy Chrystusa będą srogie, ponieważ będzie wymagana od ludzi bezwzględna sprawiedliwość.
Napisano nawet:
Ap 2:27 bt5 "a rózgą żelazną będzie ich pasał: jak naczynie gliniane będą rozbici -"
Ta przemiana charakteru, która będzie musiała nastąpić, ma być autentyczna, a nie tylko udawana pod wpływem strachu, czy przebiegłości.
Aby ostatecznie przekonać się, co rzeczywiście kieruje ludzkością, Szatan „Potem ma być na krótki czas wypuszczony."
Nastąpi ostateczna „selekcja”.
Pozostaną jedynie Zbawieni, pojednani z Bogiem, wraz z przywróceniem tego, co kiedyś ludzkość straciła.
Jestem otwarty, na dalsze rozwinięcie tematu...

Henryk - 2020-09-03, 16:18

Pokoja napisał/a:
Pomarli w Chrystusie, o których napisano w w. 16, to są ci, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca i powstali do królowania najpierw, czyli w Średniowieczu. O tej pokusie napisał Ap. Paweł w 1Kor. 4:7,8 i nie tylko tam

To tylko jedno zdanie...
Nie dziwię się, że Ty jako "Badacz" o Russelu wyraziłeś się "Guru".
Takiego pomieszania z polataniem, jakie nam przedstawiasz, dawno nie czytałem. :-(
Oby udało się jeszcze Tobie zawrócić z tej drogi... :cry:

Henryk Suchecki - 2020-09-03, 19:12

Naprawdę nie trzeba czekać na śmierć , myśląc że wtedy czegoś doświadczę. Ludzie obodzie się i skosztujcie jak dobry jest tek który Jest Zamiast kosztować bożej dobroci całe życie modlą się Boże zmiłuj się nad nami. To co czytam jest porażające, totalny brak wiary . Pytam się po co Pan Jezus umarł Odpowiadam by ślepi mogli widzieć a więźniowie mogli opuścić lochy i cieszyć się obecnością Najwyższego. Problem mają sodomoici i gomoryci bo nie chodzą w cieniu Najwyższego i skwar Słońca jest dla nich nie do zniesienia
Iwona - 2020-09-03, 20:11

Henryk napisał/a:
Iwona napisał/a:
A co będzie gdy te tysiąc lat minie?

Należy się Tobie szersze wyjaśnienie.
Tym bardziej, że w seminarium nie mówiono Tobie na ten temat.
U Was (że tak sobie pozwolę napisać) jest prosto: umierasz i idziesz albo do piekła, a ci „lepsi” do czyśćca, ewentualnie nieba.
Jeśli mylę się, to proszę o sprostowanie!

Pismo święte, które jest zapisem słów Boga, Jezusa i apostołów przedstawia tę sprawę zupełnie inaczej.
Umierają wszyscy i wszyscy oczekują w grobach na wzbudzenie.
Niezależnie od przynależności do kościołów, miejsca i czasu urodzenia...
J 5:28 bt5 "Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego:"
Ludzie wstaną takimi, jakimi pomarli. Zazdrośni, kłótliwi, niesłowni, obłudni…
Te Tysiąc lat królowania Chrystusa jest przeznaczone w tym celu, aby pozbawić ludzi tego wszystkiego, co złe u nich.
Będzie inaczej, gdyż:
Ap 20:2-3 bt5 "I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony."
Rządy Chrystusa będą srogie, ponieważ będzie wymagana od ludzi bezwzględna sprawiedliwość.
Napisano nawet:
Ap 2:27 bt5 "a rózgą żelazną będzie ich pasał: jak naczynie gliniane będą rozbici -"
Ta przemiana charakteru, która będzie musiała nastąpić, ma być autentyczna, a nie tylko udawana pod wpływem strachu, czy przebiegłości.
Aby ostatecznie przekonać się, co rzeczywiście kieruje ludzkością, Szatan „Potem ma być na krótki czas wypuszczony."
Nastąpi ostateczna „selekcja”.
Pozostaną jedynie Zbawieni, pojednani z Bogiem, wraz z przywróceniem tego, co kiedyś ludzkość straciła.
Jestem otwarty, na dalsze rozwinięcie tematu...Czyli rozumiem, że w tym życiu mogę np. czcić sobie boga Zeusa i nie poniosę żadnych konsekwencji, a najwyżej w tym tysiącleciu mam szansę zmienić swój charakter poprawić się?

To po co teraz głosimy Ewangelię, po co obowiązek nawrócenia tu i teraz skoro mamy jeszcze 1000 lat tego drugiego życia (po wzbudzeniu z grobu)?

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam.

No to wybacz te wszystkie "bałwochwalstwa" (według ciebie). Na pewno w tysiącleciu się poprawię :)

Iwona - 2020-09-03, 20:12

Henryk Suchecki napisał/a:
Naprawdę nie trzeba czekać na śmierć , myśląc że wtedy czegoś doświadczę. Ludzie obodzie się i skosztujcie jak dobry jest tek który Jest Zamiast kosztować bożej dobroci całe życie modlą się Boże zmiłuj się nad nami. To co czytam jest porażające, totalny brak wiary . Pytam się po co Pan Jezus umarł Odpowiadam by ślepi mogli widzieć a więźniowie mogli opuścić lochy i cieszyć się obecnością Najwyższego. Problem mają sodomoici i gomoryci bo nie chodzą w cieniu Najwyższego i skwar Słońca jest dla nich nie do zniesienia

zmiłuj się nad nami czyli przebacz nam nasze grzechy

Henryk Suchecki - 2020-09-03, 20:54

Iwona napisał/a:
zmiłuj się nad nami czyli przebacz nam nasze grzechy
Jeżeli żyjesz pod Łaską w Panu Jezusie Pomazańcu to jakie grzechy, jeśli on zapłacił za nie cenę, swoje Życie. A jeśli pod Prawem to zapłatą za grzech jest faktycznie śmierć
Myślę że Bóg zmiłował się nad nami i przebaczył nam nasze grzechy w Panu Jezusie Chrystusie . Jeśli prosimy go jeszcze raz o to samo to znaczy że mu nie wierzymy

Iwona - 2020-09-03, 21:20

Henryk Suchecki napisał/a:
Iwona napisał/a:
zmiłuj się nad nami czyli przebacz nam nasze grzechy
Jeżeli żyjesz pod Łaską w Panu Jezusie Pomazańcu to jakie grzechy, jeśli on zapłacił za nie cenę, swoje Życie. A jeśli pod Prawem to zapłatą za grzech jest faktycznie śmierć
Myślę że Bóg zmiłował się nad nami i przebaczył nam nasze grzechy w Panu Jezusie Chrystusie . Jeśli prosimy go jeszcze raz o to samo to znaczy że mu nie wierzymy

no ok ale wypadałoby przeprosić gdy np. kogoś się oszukało czy popełniło się inny grzech. Mimo wszystko

nike - 2020-09-03, 22:32

Iwonko jak zauważyłam, to chcesz się bogu poświęcać dla nagrody???

Biblia mówi,ze kto teraz w tym złym życiu poświęca się Bogu, to w TYSIĄCLECIU BEDZIE takiej osobie lżej dojść do doskonałości i w krótszym czasie niż 1000 lat.

Ale masz rację ,ze ci co wierzą w pogańskie bóstwa to też wstaną w TYSIĄCLECIU i będą mieli szansę osiagnąć ZBAWIENIE.

BO JEZUS ZŁOŻYŁ OKUP ZA CAŁĄ LUDZKOŚĆ.

Pokoja - 2020-09-03, 23:06

Henryk napisał/a:
Pokoja napisał/a:
Pomarli w Chrystusie, o których napisano w w. 16, to są ci, którzy zgasili w sobie Ducha Świętego Boga Ojca i powstali do królowania najpierw, czyli w Średniowieczu. O tej pokusie napisał Ap. Paweł w 1Kor. 4:7,8 i nie tylko tam

Takiego pomieszania z polataniem, jakie nam przedstawiasz, dawno nie czytałem.


A konkretnie, to o co Tobie chodzi Henryku? Czy możesz to łaskawie wskazać, czy tylko jak zwykle, ograniczysz się do paplania klawiaturą.

Iwona - 2020-09-04, 07:02

nike napisał/a:
Iwonko jak zauważyłam, to chcesz się bogu poświęcać dla nagrody???

Biblia mówi,ze kto teraz w tym złym życiu poświęca się Bogu, to w TYSIĄCLECIU BEDZIE takiej osobie lżej dojść do doskonałości i w krótszym czasie niż 1000 lat.

Ale masz rację ,ze ci co wierzą w pogańskie bóstwa to też wstaną w TYSIĄCLECIU i będą mieli szansę osiagnąć ZBAWIENIE.

BO JEZUS ZŁOŻYŁ OKUP ZA CAŁĄ LUDZKOŚĆ.

Przede wszystkim chcę się Bogu poświęcić z miłości do Niego i do ludzi

nike - 2020-09-04, 09:10

Iwona napisał/a:
Przede wszystkim chcę się Bogu poświęcić z miłości do Niego i do ludzi


Dlaczego wiec u ciebie jest to zdanie:

Iwona napisał/a:
Czyli rozumiem, że w tym życiu mogę np. czcić sobie boga Zeusa i nie poniosę żadnych konsekwencji, a najwyżej w tym tysiącleciu mam szansę zmienić swój charakter poprawić się?

To po co teraz głosimy Ewangelię, po co obowiązek nawrócenia tu i teraz skoro mamy jeszcze 1000 lat tego drugiego życia (po wzbudzeniu z grobu)?


EWANGELIĘ GŁOSISZ NIE DLA : BYĆ KIMŚ W TYSIĄCLECIU, ALE Z MIŁOŚCI FILII [OBOWIĄZKOWEJ] DLA BLIŹNIEGO.

1Kor 9:16 kul "Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, zmusza mnie do tego konieczność, i biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił."


Mt 10:8 pop "Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie."

Henryk - 2020-09-04, 11:19

Iwona napisał/a:
Czyli rozumiem, że w tym życiu mogę np. czcić sobie boga Zeusa i nie poniosę żadnych konsekwencji, a najwyżej w tym tysiącleciu mam szansę zmienić swój charakter poprawić się?

Dlaczego uważasz, że Bóg daje się naśmiewać?! :shock:
Skoro wiesz, że Bóg jest jeden, znasz Jego wolę i świadomie chciałabyś tę wolę lekceważyć?!
Heb 10:29 bt5 "Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski."
Łk 12:48 bt5 "Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą."
Cytat:
To po co teraz głosimy Ewangelię,

Ludzie czynią to wielu bardzo różnych pobudek.
Niestety najczęściej „motorem” jest pieniądz i chęć władzy nad sumieniami.
Cytat:
po co obowiązek nawrócenia tu i teraz

Daj jakiś biblijny dowód na ten „obowiązek” nawrócenia świata „tu i teraz”!
Mamy obowiązek opowiadania radosnej nowiny o mającym nastać Królestwie. „Nawrócenie” nie jest w naszej mocy- to dzieło Pana.
Cytat:
skoro mamy jeszcze 1000 lat tego drugiego życia (po wzbudzeniu z grobu)?

Ja nie wątpię w to, co mówił Jezus. Dlaczego Ty nie wierzysz w Jego słowa?
Czas „tu i teraz” nie jest zamierzony przez Boga na „nawrócenie świata”, lecz na wybranie i przygotowanie Oblubienicy- Ciała Chrystusowego, aby w tysiącleciu byli zdolni nawrócić i pojednać świat ze Stwórcą.

Henryk - 2020-09-04, 11:21

Pokoja napisał/a:
czy tylko jak zwykle, ograniczysz się do paplania klawiaturą.

Też Ciebie kocham.

Iwona - 2020-09-04, 14:53

nike napisał/a:
Iwona napisał/a:
Przede wszystkim chcę się Bogu poświęcić z miłości do Niego i do ludzi


Dlaczego wiec u ciebie jest to zdanie:

Iwona napisał/a:
Czyli rozumiem, że w tym życiu mogę np. czcić sobie boga Zeusa i nie poniosę żadnych konsekwencji, a najwyżej w tym tysiącleciu mam szansę zmienić swój charakter poprawić się?

To po co teraz głosimy Ewangelię, po co obowiązek nawrócenia tu i teraz skoro mamy jeszcze 1000 lat tego drugiego życia (po wzbudzeniu z grobu)?


EWANGELIĘ GŁOSISZ NIE DLA : BYĆ KIMŚ W TYSIĄCLECIU, ALE Z MIŁOŚCI FILII [OBOWIĄZKOWEJ] DLA BLIŹNIEGO.

1Kor 9:16 kul "Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, zmusza mnie do tego konieczność, i biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił."


Mt 10:8 pop "Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie."

Napisałam tak specjalnie ponieważ według tego co piszecie ten bliźni ma jeszcze sporo czasu na nawrócenie (1000 lat) więc po co się teraz śpieszyć

Henryk - 2020-09-04, 16:32

Iwona napisał/a:
Napisałam tak specjalnie ponieważ według tego co piszecie ten bliźni ma jeszcze sporo czasu na nawrócenie (1000 lat) więc po co się teraz śpieszyć

Widzisz jaki jest ogrom Bożej miłości, że nawet w naszych małych głowach nie mieści się fakt, że i dla tych co dziś nie uwierzą jest wyraźna nadzieja na przyszłość! :-D
Powtarzamy po raz któryś już: Jezus oddał życie za wszystkich ludzi!
Natomiast przelał krew tylko za tych, co są posłuszni Jego woli.

Bałwochwalstwo jest przeciwne Jego woli. :-(

Iwona - 2020-09-04, 17:55

Henryk napisał/a:
Iwona napisał/a:
Napisałam tak specjalnie ponieważ według tego co piszecie ten bliźni ma jeszcze sporo czasu na nawrócenie (1000 lat) więc po co się teraz śpieszyć

Widzisz jaki jest ogrom Bożej miłości, że nawet w naszych małych głowach nie mieści się fakt, że i dla tych co dziś nie uwierzą jest wyraźna nadzieja na przyszłość! :-D
Powtarzamy po raz któryś już: Jezus oddał życie za wszystkich ludzi!
Natomiast przelał krew tylko za tych, co są posłuszni Jego woli.

Bałwochwalstwo jest przeciwne Jego woli. :-(

A czy przelanie krwi na krzyżu nie jest tym samym co oddanie życia?

Henryk - 2020-09-05, 08:16

Iwona napisał/a:
A czy przelanie krwi na krzyżu nie jest tym samym co oddanie życia?

Zasadne pytanie i nie pozbawione logiki!
Jednak pozwól, abym odpowiedź rozpoczął od pytania.

Czy Ty sama nie oddałaś swego życia Bogu? (Choć w Twoim przypadku to chyba oddałaś je Maryi).
Domyślam się, że odpowiedź będzie pozytywna…

Cofnijmy się dwa tysiąclecia- aż do momentu zanurzenia Jezusa w Jordanie.
Kol 2:12 bw "Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych."
Rz 6:3 bt5 "Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?"
2Tm 2:11 dos "Wiarygodne to Słowo: Jeśli bowiem wraz z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć;"

Tam- w Jordanie- Jezus oddał swe życie Ojcu- Bogu, ale jeszcze nie przelał krwi!
Podobnie zadośćuczynieniem za grzech Adama była śmierć (czyli oddanie życia "drugiego Adama"), a nie jakieś wyimaginowane męki, przelewanie krwi, czy zawiśnięcie na krzyżu!
Adam z Ewą zerwali jedynie owoc...!
Poświecić się Bogu znaczy oddać Jemu swe życie. Bezwzględnie, bez jakichkolwiek warunków czy zastrzeżeń.
Tak zrobił Jezus przychodząc do Jana Chrzciciela.
Przez trzy i pół roku „wylewał swoją krew”, czego kulminacją był krzyż.

Po zakończeniu swej misji na ziemi, po trzy i pół letniej służbie, Jezus przelał na krzyżu swą krew.
Nie za Adama, ale za swój lud, za swoich naśladowców.
Jego krew zmyła grzechy powołanych i wybranych, aby:
Ef 5:27 bgn "Aby mógł je postawić przy sobie, jako wspaniałe Zgromadzenie Wybranych, nie mające skazy, czy zmarszczki, lub czegoś z takich; ale by było święte i bez zarzutu."
Ap 5:9 pau "Śpiewali oni pieśń nową: „Jesteś godny wziąć zwój i złamać jego pieczęcie, bo zostałeś zabity i swoją krwią nabyłeś Bogu ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu."
1Piotr 1:18-19 bt5 "Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, (19) ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy."

Jaszcze raz polecam tekst tłumaczący różnicę pomiędzy Okupem za Adama, a w nim za wszystkich jego potomków, a Ofiarą za grzechy Jego ludu.
Nieprzypadkowo są to dwa różne wyrazy, mające różne znaczenia.

Może tym razem przeczytasz klikając na poniższe?
OKUP A OFIARA ZA GRZECH


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group